Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Valgemetsa Puhkeküla (edaspidi Valgemetsa) (Põlva maakond, Põlva vald, Valgemetsa küla, Puhkemetsa, 63610, reg kood: 11107037). Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Valgemetsa töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Valgemetsa kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, ehk nõusolek;

Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmeid töödeldakse minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;

Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Valgemetsa tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele teenuse pakkumine.

Valgemetsa ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil info@valgemetsa.ee

Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärk

Nõusolekupõhine andmete töötlemine

Töötleme klientide isikuandmeid nende nõusoleku alusel.

Töötleme klientide andmeid, et osutada neile tellitud teenust. Lisaks töötleme isikuandmeid ka teenuse arveldamise eesmärgil.

Samuti töötleme isikuandmeid, et lahendada teenuse pakkumisest tulenevaid nõudeid.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema.

Teie õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on andmesubjektil järgmised õigused:

  • õigus tutvuda isikuandmetega, mida andmesubjekti kohta hoitakse;
  • õigus keelata töötlemine;
  • õigus andmete ülekandmisele;
  • õigus esitada kaebus Valgemetsa, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule andmete töötlemise kohta vastutava töötleja poolt;
  • õigus esitada vastuväiteid andmesubjekti puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes;
  • õigus uuendada oma isikuandmeid;
  • õigus olla unustatud (andmete kustutamine).

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Säilitame 6 kuud potentsiaalsete klientide andmeid, kes on soovinud näiteks hinnapakkumisi või infot teenuste kohta, kuid ei ole kliendiks hakanud.

Säilitame 3 aastat kontaktisikute andmeid ja sündmuseid (tellimus, kaebus, intsident). Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest.

5 aastat säilitame andmeid, mis kogume rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil. Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest

Säilitame 7 aastat raamatupidamisandmed (k.a lepingud nende lõppemisest).

Andmekaitsetingimuste üldtingimused ja muudatused

Andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Valgemetsa jätab endale õiguse vajadusel muuta andmekaitsetingimuste üldtingimusi.

Kõikide andmekaitsetingimusi puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust info@valgemetsa.ee